Menu

تازه ها

تاریخ: چهارشنبه 24 اردیبهشت 93 نظرات: 0 نظر نمایش: 6815 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
لیست کتب دانشگاهی خریداری شده در سال 92
ردیف
نام کتاب
مولف1حدود در آراء دیوان عالی کشوریدالله بازگیر2صلاحیت و احکام راجع به آن در آراء دیوان عالی کشورید الله بازگیر3موازین حقوقی امور حسبی در آراء دیوان عالی کشوریدالله بازگیر4امور حقوقی در آراء دیوان عالی کشوریدالله بازگیر5وکالت و عقد ضمانیدالله بازگیر6سرقت ، جعل و خیانت در امانتیدالله بازگیر7آراء ماهوی دیوان عالی کشوریدالله بازگیر8آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایییدالله بازگیر9آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنییدالله بازگیر10امور حسبی در موازین حقوقییدالله بازگیر11قصاص عضو و دیه اعضایدالله بازگیر12تفسیر قراردادها در حقوق خصوصییدالله بازگیر13خلع ید غاصبانهیدالله بازگیر14در قتل شبه عمدیدالله بازگیر15قتل عمدیدالله بازگیر16مالکیت حق امتاع وقفیدالله بازگیر17سرقت عادی و مسلحانهیدالله بازگیر18رهن، هبه و اخذ به شفعهیدالله بازگیر19عقود و تعهداتیدالله بازگیر20حقوق خانواده 1و2یدالله بازگیر21منتخب آراء دیوان عالی کشور در دعاوییدالله بازگیر22استرداد مجرمیندکتر محمود عباسی23حق سرقفلیبهرام بهرامی24روابط موجر و مستاجر در نظم حقوق کنونی

 


25طرز تنظیم قراردادهای داخلی

 


26تخلفات و مجازاتهای انتظامی وکلای دادگستریدکتر باختر27محشای قانون دیوان عدالت اداریدکتر باختر28ساختار قوه قضائیه در ایران

 


29نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری

 


30تعرض به سند معاونت آموزش قوه قضائیهمعاونت آموزش قوه قضائیه31ضرر و زیان ناشی از جرمدرخشان نیا32نکته های کلیدی آئین دادرسی مدنی(امور اتفاقی)معاونت آموزش قوه قضائیه33تفسیر قوانین با تاکید بر قوانین اساسی و مدنیمعاونت آموزش قوه قضائیه34رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقیمعاونت آموزش قوه قضائیه35حقوق تطبیقی نظامهایمعاونت آموزش قوه قضائیه36قانون روابط موجر و مستاجر در نظم حقوقی معاصر

 


37موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی

 


38تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون گذاری ایرانمعاونت آموزش قوه قضائیه39ابعاد حقوق عمومی بیمه های اشخاصمعاونت آموزش قوه قضائیه40آراء دیوان عدالت اداریمعاونت آموزش قوه قضائیه41اعاده دادرسی در امور مدنیپورمحمدی42مجموعه قوانین و مقررات قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

 


43بررسی حقوقی نحوه تفکیکمعاونت آموزش قوه قضائیه44فهرست الفبایی عناوین کیفری و حقوقیسیدعباس موسوی45بررسی قوانین و مقررات مالی

 


46آیین تنظیم قراردادهابهمن کشاورز47تجلی مفاهیم و نظام حقوقی در شعر فارسیجمعی از اساتید دانشگاه48دادرسی های خارج از نوبت در امور کیفری

 


49مجموعه نشستهای قضاییمعاونت آموزش قوه قضائیه50قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور

 


51راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی

 


52اجرای احکام مدنی

 


53اجرای احکام کیفری

 


54اجرای مفاد اسناد رسمی

 


55تعقیب انتظامی قضات

 


56راهنمای طرح دعاوی اموال غیرمنقول

 


57آیین دادرسی مدنی علمی کاربردی

 


58اجرای احکام مدنی در رویه قضایی

 


59رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی

 


60جرایم علیه اشخاص(جنایات)

 


61حقوق تعهدات تحلیل فقهی و حقوقی

 


62قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور

 


63صلاحیت دیوان عدالت اداری در رویه قضایی

 


64مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

 


65شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

 


66تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها

 


67حقوق دریایی

 


68حقوق جزای عمومی 1و2 پدیده جنایی

 


69ارث

 


70حقوق بیع بین الملل

 


71مجموعه محشای قانون چک

 


72دانشنامه حقوقی

 


73فرهنگ حقوقی

 


74مصدق و مسائل حقوق و سیاست

 


75پزشکی قانونی

 


76مدیران و قانون

 


77مفاهیم تعلیق مخاصمات و حالت نه جنگ و نه صلح

 


78تنظیم و نگارش انواع قرارداد

 


79منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

 


80سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام

 


81دیه

 


82فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه

 


83قانون نحوه محکومیتهای مالی

 


84مسائل حقوقی آپارتمانها

 


85جرایم مطبوعاتی

 


86مستثنیات دین در حقوق ایران

 


87اجرای احکام مدنی فروش مال توقیف شده

 


88علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران

 


89دعاوی تصرف

 


90رویه قضایی آراء اصراری

 


91مروری بر حقوق جزای انگلستان

 


92سقوط تعهدات

 


93گزیده آراء دادگاههای حقوقی

 


94مجموعه نظرات مشورتی فقهی در امور حقوقی و کیفری

 


95حقوق بین الملل خصوصی

 


96حقوق معاهدات بین المللی

 


97سلب مالکیت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا

 


98دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی

 


99صد قانون

 


100حقوق تجارت

 


101روانشناسی کیفری

 


102نظریه جهت در اعمال حقوقی

 


103مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان

 


104کنترل قوه مقننه در ایران و امریکا

 


105فلسفه حقوق

 


106حقوق دیپلماتیک نوین

 


107جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران

 


108حقوق مالکیت معنوی

 


109میزان دیات با احتساب دیه کامل

 


110حقوق تجارت اشخاص و تکالیف آنها

 


111حقوق تامین اجتماعی

 


112حقوق جزای عمومی

 


113حقوق ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایرانغلامرضا اخلاقی114قانون امور گمرکیرضا نباتی115سیرتحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیستسیدیوسف افتخاری116رساله حدود و قصاص و دیاتذهنی تهرانی117ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نو پیدااصغر محمدی همدانی118حقوق تجارت کاربردیعلیرضا راشدی اشرفی119قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکریدکتر اخلاقی120تاریخ اندیشه های کیفریدکتر نجفی ابرند آبادی121مسائل پیرامون چکیدالله بازگیر122دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامآیت محمدحسن مرعشی123ضمان، حواله، کفالت

 


124مبانی مسئولیت مدنیدکتر قاسم زاده125تحقیقی در فقه اهل بیت

 


126حقوق بازرگانی بین المللی

 


127جرم شناسی کاربردیمهدی کی نیا128فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی

 


129مقالات کنفرانس علمی تحقیقیدفتر نماینده رهبری در امور اهل سنت130نظام حقوقی فرانسهصفر نیک زاده131حقوق مالکیت بر علائم تجاریدکتر شمس132مجموعه قوانین و مقررات اوقافیسازمان اوقاف133قبض و بسط اندیشه کیفری در ادیان الهیامیر مطهری134تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایراندکتر سید حسین عنایت135ادله اثبات دعویسیدجلال الدین مدنی136تحقیقی در مسائل کلامی از نظر مسلمانان اشعری و معتزلی

 


137حقوق بیع بین المللی 1و2و3دکتر داراب پور138عناوین مجرمانهمعاونت آموزش قوه قضائیه139حقوق مردممعاونت آموزش قوه قضائیه140فرهنگ حقوق مالکیت معنویدکتر سیدحسن میرحسینی141اموال و مالکیت

 


142مبانی جرم شناسیکی نیا143جرایم و مجازاتهادکتر محمدعلی اردبیلی144تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه انگلیس ایران و فقه امامیهدکتر سلجوقی145حقوق زندانیان و علم زندانهاتاج زمان دانش146جایگزین های زندان با مجازاتهای بینا بیندکتر محمد آشوری147صدور قرار بازداشت موقتعبدالرحمن محمودی148اجرای احکام کیفریبهرام بهرامی149عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسهدکتر اسکینی150حقوق پناهندگانشیرین عبادی151ورشکستگی و تصفیهدکتر قائم مقام فراهانی152ارثکاتوزیان153ضبط- مصادره و استرداد اموالحمید محمدی154دادگاه عالی انتظامی قضات در امور کیفریاحمد کریم زاده155نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنیمعاونت آموزش قوه قضائیه156حقوق کاراباذر قمیشی157انتقال و سقوط تعهداتعلیرضا امینی158حقوق جزا اصول و مسائلدکتر جعفر بوشهری159حقوق مدنیسید علی شایگان160دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراهامنصور اباذری161حقوق بیمهدکتر حیاتی162حقوق دیپلماتیک و کنسولیصدر163مسئولیت مدنیمحمد اشتری164حقوق بین المللدکتر مقتدر165سقوط تعهداتدکتر باقری166رهن و صلحلنگرودی167اداور اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیمحمدابراهیم جناتی168فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی

 


169قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی

 


170بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران

 


171قاچاق کالاعلیرضا آقا زاده172مجموعه نظریه های مشورتی حقوقیمعاونت آموزش قوه قضائیه173مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشوراداره حقوقی دیوان عالی174دعاوی مالی و غیر مالیمعاونت آموزش قوه قضائیه175رویه قضایی ایرانمعاونت آموزش قوه قضائیه176مجرم کیست جرم شناسی چیستتاج زمان دانش177حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنیدکتر مهدی شهیدی178احتکار و قیمت گذاریآیت الله گیلانی179جرائم قاچاق گمرکیمعاونت آموزش قوه قضائیه180اصول تنظیم قراردادهای بین المللی

 


181حقوق مدنی و تطبیقیدکتر صفائی182مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی حقوق کارابوالفضل رنجبری183بر شاخسار حقوقدکتر سماواتی184تحلیل حقوقی قتل عمدبهمن کشاورز185قانون حاکم بر قراردادهای بین المللیاکبر پزشک پور186تجدید رسیدگی فوق العاده رسیدگی در امور مدنیمحمدعلی کشاورز187جدول دیاتجواد صادقی188مسئولیت مدنیحسینعلی حسینی نژاد189عهدنامه های بین المللی و تعهدات دولتهای ثالثسعید رهایی190حقوق تجارتدکتر حسن حسنی191مبانی فقهی حقوقی تعدد جرمغلامحسین الهام192قانون امور حسبی در آیینه آراء قضایی

 


193اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

 


194حل و فصل اختلافات بین المللی

 


195روش تحقیق در حقوق

 


196مقولات و آراء مربوط به آنمحمدابراهیم آیتی197مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقیدکترمحمدصادق موسوی198حقوق جزای اسلامیعبدالقادر عوده199بیانیه های الجزایر دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

 


200استرداد مجرمینمحمود عباسی201حقوق اقلیتهاعمید زنجانی202مضاربهلنگرودی203مکتبهای حقوقی در حقوق اسلاملنگرودی204حقوق بین الملل دریاهادکتر آقائی205آئین دادرسی مدنی و بازرگانیدکتر متین دفتری206قانون تجارت در نظم حقوق کنونیفرسید فرحناکیان207فن استدلال منطق حقوق اسلاملنگرودی208مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور

 


209اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین المللدکتر محمدجعفر جهرمی210دائره المعارف قضائیلنگرودی211حقوق بازرگانی اسناددکتر محمد صفری212دانشنامه حقوق خصوصیمسعود انصاری213ایقاع و وصیت در حقوق مدنی ایران و قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان214اصول قراردادها و تشکیل قراردادها و آثار قراردادهادکتر مهدی شهیدی215حقوق بازرگانی ورشکستگی عملی و نظریدکتر محمد صفری216قانون مدنی انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسیفخرالدین بدرنیان217حقوق اسلاملنگرودی218مجموعه قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای

 


219سقط جنین و آثار حقوقی آندکتر انتظاری220حقوق کودکشیرین عبادی221بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جعمی بر منافع فردی

 


222آثار قبضعلی علامه حائری223عقد حوالهلنگرودی224جرایم خاص کارکنان دولتعلی مهاجری225مالکیت خصوصی در اسلاماحمدی میانجی226مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقیدکتر محمدحسین شهبازی227ارث اقلیتهای دینیدکتر مهدی شهیدی228اندیشه های قضائینوبخت229میراث زوجه در حقوق اسلام و ایراندکتر حسین مهرپور230حقوق کیفری اطفالعباچی231مسئولیت مدنیحسینعلی حسینی نژاد232حقوق تجارتدکتر حسن حسنی233قانون مدنی انگلیسی فارسی فارسی انگلیسی

 


234وصیت در حقوق مدنی ایرانکاتوزیان235مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس

 


236مکتبهای حقوقی در حقوق اسلاملنگرودی237اصول قراردادهادکتر مهدی شهیدی238آثار قراردادهادکتر مهدی شهیدی239تشکیل قراردادهادکتر مهدی شهیدی240سقوط تعهداتدکتر مهدی شهیدی241ورشکستگی نظری و عملیمحمد صفری242مجموعه قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ایدفتر حقوقی قوه قضائیه243مروری بر قوانین و مقررات برجسته حقوقی و کیفریمحمدرضا زندی244حقوق ثبت کاربردیعلیرضا میرزایی245عقد ضمانلنگرودی246قانون ثبت در نظم حقوق کنونی

 


247آیین دادرسی مدنی کاربردیدکتر بهرام بهرامی248مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارزدکتر احمد باقرزاده249خشونت قانونیکاظم مقدم250مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 


251نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با دادگاههای عمومی و انقلابغلامرضا شهری252مجموعه محشی قانون مدنی(علمی، تطبیقی، تاریخی)لنگرودی253ازدواج با بیگانگانمحمدابراهیمی254جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیدکتر ضیاء الدین پیمانی255دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلاممحمدحسن مرعشی256رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلامعوض نورزاد257حقوق فطری یا مبانی حقوق بشرعلی اصغر مدرس258ارث در فقه اسلامیدکتر علی اشرف مهاجر259آیین دادرسی کیفری1و2جلال الدین مدنی260مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتلمحمدباقر کرمی261مسائل حقوق اساسی

 


262تحقیقات جناییاصغر شفیعی263حقوق کیفری بین الملل اسلامیحسینعلی حسینی نژاد264تحول نظام قضایی ایرانمحمد آزرنگ265کلیات حقوق جزادکتر مرتضی محسنی266بزهکاری اطفال و نوجوانانشام بیاتی267حقوق اساسی و نهادهای سیاسیجلال الدین مدنی268حقوق جزای عمومی 1و2دکتر صانعی269حقوق اموالباقر پارساپور270حقوق مدنی- حقوق قراردادهاحسن ره پیک271قسامه در نظام قضایی اسلاممحمدعلی رازی زاده272فرهنگ حقوقیمهرداد مصلحی273فرهنگ اصطلاحات تخصصی حقوق بین المللدکتر پرویز علوی274فسخ نکاح در حقوق ایراندکتر علیرضا حسنی275عقود و ایقاعات در حقوق مدنیدکتر نوری276نفقه و تمکین در حقوق خانوادهدکتر علی شریف277بررسی تطبیقی حقوق خانوادهدکتر ابوالقاسم گرجی278بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری ایران چین و اماراتابراهیم خانی279اعتراض شخص ثالث در دادرسیهای مدنی

 


280رساله حدود و قصاص و دیاتمحمدجواد ذهنی تهرانی281آیین دادرسی مدنی 1و2و3جلال الدین مدنی282مسئولیت مدنی دولتکاتوزیان283مبانی حقوق پیمانابراهیم اسماعیلی هریسی284اسناد دیوان کیفری بین المللیمحمد جواد شریعت باقری285حقوق اعوانلنگرودی286مهریه حقوق خاصه زوجهزرین باباخانی287مهریه و تعدیل آنابراهیم پولادی288جرایم ثبتی در حقوق کیفری ایرانعلی حاجیانی289آیات الاحکامدکتر گرجی290حقوق معاهدات بین المللیمومن زاده291شرح قانون مدنی1و2کاتوزیان292ایقاعکاتوزیان293حقوق مدنی الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهریکاتوزیان294وصیتلنگرودی295مذاکرات و آراء هیئت های دیوان عالی کشور

 


296حقوق قراردادها در فقه امامیهمصطفی محقق داماد297حقوق معاملات بین المللی نظری و کاربردیدکتر سماواتی298حقوق تجارتمحمود عرفانی299دادسرا و دادگاه ویژه روحانیتدریاباری300دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسیاحمد باختر301تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایرانجلال الدین مدنی302دائره المعارف حقوق مدنی و تجارتلنگرودی303نمونه اسنادغلامرضا حجتی304تفسیر قانون مدنیمرتضی قاسم زاده305بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستریدکتر پرویز نوین306مهریه در رویه قضاییدکتر عرفانی307کلیات حقوق قراردادهای اداریدکتر انصاری308انسان شناسی حقوقیامیر نیک پی309قاچاق کالاعلیرضا آقازاده310راهنمای طرح دعاوی موجر و مستاجر

 


311سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبتسیدجلیل محمدی312قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللیلعیا جنیدی313حقوق پزشکیمحمود عباسی314وکالت معاضدتی تسخیریسیداحمد باختر315جرایم کامپیوتریزهرا حداقلی316قراردادهای پیش فروش آپارتمان

 


317ضابطین دادگستری تکلیف و مسئولیتهامعاونت آموزش قوه قضائیه318حقوق مالکین آپارتمانهااسماعیل هریسی319اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنیکاتوزیان320قانون امور حسبی در رویه قضاییسیداحمد باختر321مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستریمعاونت آموزش دادگستری تهران322نظارت انتظامی در نظام قضاییاحمد کریم زاده323جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیعادل ساریخانی324وکالت معاضدتی و تسخیری در حقوق ایران

 


325درامدی بر اصول نظام کیفری اسلاممعاونت حقوقی قوه قضائیه326مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری

 


327شرح عدالتاحمد فتحی328رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسیدکتر مهرپور329احکام زندان در اسلامدکتر پگائی330بررسی و تحقیق پیرامون اعساردکتر سماواتی331حسبیه یا نظارت بر سلامت اجراء قانونقدرت الله مشایخی332تغییر در شرایط قراردادسید حسین صفائی333فسخ نکاح در حقوق ایراندکتر حسینی334پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین المللدکتر عباس کدخدایی335بزهکاری بین المللیرخشانی336ترکه و نحوه حفظ ماترک قبل از تقسیمداود ابراهیمی337مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلسمرکز تحقیقات مجلس338دادکاوی روزنه ای به اندیشه نگاری حقوقیمحمدحسین سالکت339حقوق بشر در جهان امروزجمعی از نویسندگان340اثبات و دلیل اثباتکاتوزیان341ماهیت حقوقی شرط نتیجهعلی محدثی342آزادی اندیشه و بیانکاتوزیان343اختیار کانون وکلای دادگستری

 


344طبقه بندی مواعد قانونیمعاونت آموزش قوه قضائیه345مصوبات و تصمیمات قوه قضائیه و شورایعالی قضاییحمیدرضا حاجی زاده346روانشناسی قضاییدکتر کی نیا347شروط باطل و تاثیر آن در عقودسیدمهدی علامه348دوره حقوق مدنی(ارث)لنگرودی349بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنیدکتر عبدی پور350حقوق سازمانهای بین المللیقاسم زمانی351اختلاف در صلاحیت محالکم و حل آندکتر ارفع نیا352موجبات ضمانعمید زنجانی353مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشککاتوزیان354تحول نظام قضایی ایراندکتر زرنگ355حقوق مدنی عقد کفالتلنگرودی356مقدمه عمومی علم حقوقلنگرودی357مجموعه مقالات حقوقی در زمینه حقوق اسلام مدنی و غیرهمحمدرضا قنبری358ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نوپیدااصغر محمدی359تاریخ حقوق ایرانسید حسن عمین360مقالات فضولی انتقال مال غیربهرام بهرامی361طلاق در فرانسه وایتالیامحمود عرفانی362قواعد عامره و نظم حقوقی بین المللیحسین شریفی363حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایرانمرتضی نصیری364آیین رسیدگی در دادسراعلی مهاجری365قواعد فقهابوالحسن محمدی366تحولات حقوق خصوصیکاتوزیان367مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسهعلی اشرف دلفانی368فقه سیاسی حقوق تعهدات بین المللیو دیپلماسی در اسلامعمید زنجانی369تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیهدکتر عباس قاسمی370مجموعه مقالات حقوقیمهدی شهیدی371دیدگاههای جدید در مسائل حقوقیحسین مهر پور372فریبکاری و آثار آن قاعده غرورابوالحسن محمدی373ساختار حقوقی نظام خانواده در ایرانمهرانگیز کار374اصول مسئولیت مدنیدکتر مجید ادیب و...

 

کد: 179