Menu

Enter Title

طرح فهرست نویسی کتاب های درسی

مقدمه

کتابخانه آیت‌ا... العظمی بروجردی(ره) مجموعه‌ای از کتاب‌های درسی که مخصوص استفاده دانش‌آموزان بوده و جهت تدریس در مدارس توسط وزارت معارف (آموزش و پرورش) ایران تایید شده، را بین منابع موجود در مخزن کتابخانه دارد. لازم است این نوع منابع متناسب با ویژگی و جنبه تاریخی و پژوهشی که دارند جداسازی شده و با سیاستی جداگانه سازماندهی شوند.

روند اجرایی طرح

در مرحله اول این کتابها از بین سایر منابع جداسازی خواهند شد. سپس براساس موضوع مرتب و جهت فهرستنویسی آماده خواهند شد. درگام بعد پایگاه کتابشناسی مجزایی در نرم‌افزار تخصصی کتابخانه ایجاد و با رعایت اصول و استاندرادهای کتابداری ثبت و ضبط خواهند شد. نوع سازماندهی به گونه‌ای خواهد بود که در نهایت منابع براساس بازه زمانی، سطح، موضوع و نوع منابع که شامل: کتاب‌های آموزشی دانش‌آموزان، روش تدریس آموزگاران، راهنمای تحصیلی، شیوه‌نامه امتحانات، کتاب‌های برنامه‌ریزی درسی، کتاب‌های درسی دیگرکشورها و ... تفکیک و طبقه‌بندی خواهند شد.

گزارش فهرست‌ نویسی كتابهای درسی

بخشی از موجودی مخزن را کتابهای درسی یا منابع آموزشی مورد تأیید وزارت فرهنگ وقت و آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند. این منابع بعد از جداسازی در پایگاهی جداگانه‌ و طبق ضوابط خاص توسط یکی از کارشناسان بخش، فهرستنویسی و طبقه‌بندی شد. این مجموعه كه شامل کتاب‌های آموزشی دانش‌آموزان، روش تدریس آموزگاران، کتاب‌های راهنمای تحصیلی، شیوه‌نامه امتحانات، کتاب‌های برنامه‌ریزی درسی، بخشی از کتاب‌های درسی دیگرکشورها و ... می‌باشد بر مبنای چهار سطح، ابتدائی، متوسطه، عالی و اکابر در بیش از 10 شاخه موضوعی طبقه‌بندی شد. اکثریت این منابع مربوط به اواخر دوره قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم هستند.