Menu

تاریخ بارگزاری: چهارشنبه 02 بهمن 1398
تعداد بازدید: 16
تعداد نظرات: 0

نماز بر جنازه رضا شاه - محمدرضاشاه پهلوی

درخواست محمدرضاشاه پهلوی از آیت الله بروجردی جهت نماز بر جنازه رضا شاه